ОПИС ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

Acquisition requires meaningful interaction in the target language - natural communication - in which speakers are concerned not with the form of their utterances but with the messages they are conveying and understanding.

Stephen Krashen

Професія вчителя вимагає постійного пошуку шляхів як вдосконалення навчально-виховного процесу, так і самовдосконалення. Вибір проблеми для самоосвітньої діяльності зумовлюється, зазвичай, зовнішніми (необхідність) або внутрішніми (бажання) факторами. Так, із запровадженням вивчення іноземної мови з другого класу постало завдання оволодіти необхідними знаннями, сформувати вміння та навички роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Результатом ретельного опрацювання методичної літератури стало написання випускної роботи «Особливості навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку» на курсах підвищення кваліфікації при ЛОІППО. Активізація творчих здібностей учнів та запровадження в освітній процес мовного портфоліо стали моєю наступною самоосвітньою темою. Результат – виступ на засіданні районного методичного об’єднання, випуск методичного посібника та використання творчих робіт учнів у навчальному процесі.

Загальновідомо, що в основу сучасного підходу до навчання іноземної мови покладено комунікативний підхід, згідно з яким засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Я була цілком впевнена, що мої уроки реалізують цю тезу в повному обсязі. Однак, випадковий перегляд фрагментів уроків, на яких вчителі-носії мови навчають студентів-іноземців за комунікативним методом, змусив по-іншому поглянути на це питання та зануритись в основні принципи навчання мови через спілкування.

Серед принципів комунікативного підходу до навчання іноземної мови провідне місце посідають такі:

· спілкування має бути метою будь-якої діяльності;

· надзвичайно важливими є швидкість та невимушеність спілкування;

· комунікація інтегрує в собі різні мовні вміння та навички;

· навчання є процесом творчої побудови через спроби та помилки.

То, якою є роль вчителя у комунікативному підході до навчання іноземної мови? По-перше, сприяння та полегшення (фасилітація) процесу комунікації, по-друге, виступати незалежним учасником у навчальній групі. Оскільки комунікативна компетенція є метою навчання, необхідно постійно надавати учням можливість спілкуватися. У навчанні іноземної мови за комунікативним методом розмовний час вчителя (teacher talking time) має зводитись до мінімуму, бути контрольованим та відповідним потребі. Навчальна діяльність у класі має бути зорієнтованою на учня (learner-centered). Роль вчителя через ретельний відбір матеріалів та видів діяльності у відповідності з метою уроку сприяти мовленнєвій активності учнів.

Види мовленнєвої діяльності можна розділити на дві категорії: рецептивні (читання, аудіювання) та продуктивні (говоріння, письмо). Навчання будь-якого виду діяльності має орієнтуватись та зосереджуватись на учневі, а не на вчителеві. Переважає взаємодія учень-учень, вчитель втручається в процес комунікації лише за вмотивованої потреби.

Дозвольте презентувати типову модель частини комунікативно спрямованого уроку.

Крок 1. Вчитель коротко презентує, наприклад, граматичне явище і дає можливість учням за допомогою простої контрольованої вправи потренуватись у використанні нової структури (взаємодія вчитель-учні).

Крок 2. Учні виконують вправу, в той час як вчитель спостерігає за ходом її виконання. Вчитель має право втрутитись лише за потреби (взаємодія учень-учень).

Крок 3. Учням пропонується продуктивна діяльність з використанням нового матеріалу. Вчитель спостерігає, фіксує помилки (не перериває спілкування для їх виправлення), втручається на прохання учня або в разі необхідності (взаємодія учень-учень).

Крок 4. Аналіз учнівської діяльності (оцінювання має носити стимулюючий та підбадьорюючий характер). Учні мають можливість з’ясувати незрозумілі моменти (взаємодія учитель-учні).

Метод, який використовується на комунікативно спрямованих уроках та презентований вище, отримав назву презентація-практика-продукування (Presentation-Practice-Production = PPP).

Урок має проводитись мовою, що вивчається. Однак, в окремих випадках допускаються короткі обговорення рідною мовою з метою більш повного розуміння та засвоєння нової інформації.

Види діяльності, що використовуються на комунікативно спрямованих уроках:

· ігри, рольові ігри та драматизація

· парна робота та робота в малих групах

· дослідження, інтерв’ю, навчання через викладання (learning by teaching)

· заповнення пропусків, доповнення необхідною інформацією, комунікативні вправи за зразком тощо.

Вправи мають вибиратись ретельно: бо занадто складні похитнуть впевненість учнів у власних здібностях, а занадто легкі можуть швидко набриднути. Учні переважну більшість завдань виконують в парах або в групах. Ситуації для відпрацювання у вправах мають бути максимально наближені до життя та включати елементи соціальної взаємодії.

Матеріали, які використовуються на уроках, можна розподілити на три категорії:

· засновані на текстах (text-based) – практичні вправи, тексти для читання, заповнення пропусків і т.п.

· засновані на завданнях (task-based) – ігри, рольові картки, матеріали для завчання (drillings), завдання для парної роботи і т.п.

· реалії (realia) – журнали, газети, карти, предмети побуту.

Діяльнісна сутність комунікативно орієнтованого навчання іноземних мов здійснюється через «діяльнісні завдання» (activities). Вони реалізуються за допомогою методичних прийомів (techniques) і створюють вправи (exercises). Діяльнісні завдання для комунікативно орієнтованого навчання іноземним мовам будуються на основі ігрового, імітаційного та вільного спілкування. Діяльнісна сутність комунікативно орієнтованого навчання іноземних мов реалізується в положенні «тут і тепер» («here and now »).

При комунікативному підході створюються позитивні умови для активного і вільного розвитку особистості в діяльності. У загальному вигляді ці умови зводяться до наступного: учні отримують можливість вільного вираження своїх думок і почуттів у процесі спілкування; кожен учень залишається у фокусі уваги інших; самовираження особистості стає важливіше демонстрації мовних знань; заохочуються нехай суперечливі, парадоксальні, навіть «неправильні» судження, але які свідчать про самостійність учнів, про їх активну позицію; учасники спілкування відчувають себе в безпеці від критики, переслідування за помилки і покарання; використання мовного матеріалу підкоряється задачі індивідуального мовного задуму; мовний матеріал відповідає мовленнєвим можливостям учня; відносини будуються на безоціночності, некритичності і емпатії; навчальною нормою вважаються окремі порушення мовних правил (errors) і випадкові помилки (mistakes).

Однак, використання комунікативного підходу до навчання іноземної мови викликає певні ускладнення, а саме:

· Через велику наповнюваність класів складно забезпечити постійний моніторинг виконання комунікативних вправ (особливо при парній роботі). Ідеальною виглядає кількість учнів у класі/групі 12-14. При кількості учнів у класі 26-27 (коли поділ на групи не передбачений) моніторинг та контроль виконання мовленнєвих вправ, які є основою комунікативного підходу, є доволі проблематичним.

· Надзвичайно важливою є наявність підручника, в якому перевага надається саме вправам комунікативного характеру. Більшість НМК видавництв Оксфорд Юніверсіті Прес, Макміллан Хайнеманн, Пірсон-Ед'юкейшн, Exspress-Publisher (Велика Британія) містять достатню кількість вправ для розвитку мовлення, але через порівняно високу вартість деякі учні не мають змоги їх придбати.

· Зважаючи на необхідність постійної мотивації та стимулювання учня до невимушеної комунікації, надто жорсткими є критерії оцінювання. Так, наприклад, письмова робота учня, в якій зроблено 6 орфографічних помилок (які, до речі, можуть зовсім не перешкоджати процесу комунікації), має бути оцінена не більш ніж в 4 бали, що є доволі сумнівною «мотивацією».

Виходячи з вищевикладеного, доцільним видається поєднання комунікативного підходу з традиційними методами навчання іноземної мови.

Кiлькiсть переглядiв: 1473

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.