На початковому етапі педагогічної діяльності у кожного виникає чимало труднощів, що іноді навіть викликає сумніви щодо правильності вибору професії.

Зазначу, що успішність професійного самовизначення молодого вчителя залежить від того, наскільки ефективно поєднується його підготовка під час навчання у вищому навчальному закладі зі сприятливими творчими умовами діяльності у школі. Нажаль, відвідування уроків молодих вчителів іноземної мови свідчать про недостатні знання методики викладання іноземної мови, а часто й брак знань мови, що викладається. Найбільші проблеми виникають у вчителя-початківця на уроці: він вперше має самостійно планувати та проводити урок, обирати ті чи інші методи та прийоми викладання нового матеріалу, закріплення знань та вмінь учнів, контролювати рівень їх навчальних досягнень.

Оскільки успішність засвоєння учнями навчального матеріалу залежить від майстерності вчителя, врахування особливостей методики викладання предмету, Вашій увазі пропонується короткий довідник з основних питань методики викладання іноземної мови.


Навчання граматичного матеріалу

Граматичний мінімум

Пасивний Для розуміння думок інших людей
Активний Для вираження власних думок
Крок 1

Ознайомлення з граматичним матеріалом (має бути комунікативно спрямованим, учні мають розуміти важливість нового граматичного матеріалу в спілкуванні)

Today we’re going to speak about objects and places. In our everyday communication we often hear the questions like “What is there on/in/under the table/chair?”. While answering such questions you should pay attention to the structure. It looks like going up the stairs:

on the table.

a book books

is are

There

Крок 2

Автоматизація дій учнів з граматичними структурами

· Імітація

· Підстановка

· Трансформація

· Самостійне вживання граматичної структури у мовленні

· Об’єднання граматичних структур у діалогічну/монологічну єдність


Навчання лексичного матеріалу

Ознайомлення з лексичними одиницями

Перекладні методи Безперекладні методи

Однослівний переклад Наочна семантизація

Багатослівний переклад Мовна семантизація

Пофразовий переклад Дефініція

Тлумачення рідною мовою Тлумачення

Дефініція Здогадка

NB! Перевагу бажано надавати безперекладним методам ознайомлення з лексичними одиницями. Перекладні методи застосовуються у разі неможливості використати безперекладні методи (наприклад, через особливості лексичної одиниці, вікові особливості та мовну підготовку учнів тощо).

Вправи на закріплення вживання лексичних одиниць у мовленні

· Імітація

· Лаконічна відповідь на альтернативні запитання

· Підстановка

· Завершення словосполучення, речення, фрази

· Розширення

· Відповіді на спеціальні запитання

· Самостійне вживання лексичної одиниці

· Об’єднання лексичних одиниць у понад фразову єдність

Умовно-комунікативні вправи

· Відповіді на питання

· Погодження

· Виправлення

· Завершення

· Розкажи про…

· Запитання-відповідь

Некомунікативні вправи

· Повторення

· Групування

· Заповнення пропусків

· Вибір синонімів/антонімів

· Складання словосполучень

· Розширення речень


Навчання фонетичного матеріалу

Навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння учнями всіма звуками та звукосполученнями іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями найбільш поширених типів простих та складних речень.

Вимоги до вимови учнів

· Фонематичність

· Швидкість

З метою формування слухо-вимовних і ритміко-інтонаційних навичок ( на апроксимованому рівні) доцільно використовувати скоромовки.

Наприклад,

для ознайомлення зі звуком [b] A big black bug bit a big black bear.

для формування інтонаційних навичок оформлення загальних питань If one doctor doctors another doctor, does he doctor the doctor the way he doctors doctors?


Навчання аудіювання

Вимоги до аудіотекстів

В середній школі використовуються в основному два види текстів – тексти описи та фабульні тексти-повідомлення. Основною вимогою до змісту аудіотекстів є інформативність та цікава фабула.

Успішність аудіювання залежить від

· самого слухача (рівня розвитку у нього мовленнєвого слуху, пам’яті, наявності уваги, інтересу тощо), його індивідуально-психологічних особливостей;

· мовних особливостей аудіотексту та його відповідності мовленнєвому досвіду та знанням учнів;

· умов сприймання аудіо тексту.

NB! Перед початком аудіювання тексту необхідно чітко сформулювати мету та очікувані результати аудіювання, ознайомити учнів із завданнями, що необхідно виконати після прослуховування тексту (виконання тесту множинного вибору, відповіді на питання, переказ тощо); зняти можливі зайві труднощі (лексичні, граматичні тощо). Покращити розуміння прочитаного тексту можна застосуванням наочності. Темп мовлення повинен бути нормальним (не можна допускати його уповільнення, бо це веде до зміни інтонації, порушує норми наголосу, послабляє увагу). Для того щоб темп мовлення не став перешкодою у процесі аудіювання, особливо на початковому ступені навчання, швидкість в окремих випадках може уповільнюватися за рахунок збільшення пауз між смисловими частинами.

Тривалість звучання аудіо текстів:

для початкового ступеня навчання – 1 хвилина;

для середнього – 2-3 хвилини;

для старшого – 3-5 хвилин.


Навчання говоріння

Діалогічне мовлення

Особливості діалогічного мовлення

· вмотивованість

· зверненість

· ситуативність

· комунікативна спрямованість

· емоційна забарвленість

· двосторонність

Етапи навчання діалогічного мовлення (за принципом „знизу вверх” – від засвоєння елементів діалогу до самостійної побудови діалогу на основі запропонованої навчальної комунікативної ситуації)

Підготовчий етап – навчання реплікування (важливо поступово збільшувати обсяг репліки)

Перший етап – оволодіння певними діалогічними єдностями (обмін репліками в режимі учень-учень)

Другий етап – мікро діалог (відрізняється від діалогічної єдності не тільки обсягом, а й відносною завершеністю)

Третій етап – ведення діалогів різних функціональних типів.

Монологічне мовлення

Типи монологічних висловлювань

· монолог-опис

· монолог-розповідь

· монолог-міркування

Етапи навчання монологічного мовлення

Перший етап – навчити об’єднувати зразки мовлення рівня фрази в понадфразову єдність

Другий етап – самостійна побудова висловлювань понадфразового рівня

Третій етап – створення монологічних висловлювань текстового рівня різних функціонально-смислових типів мовлення.


Навчання читання

Вимоги до текстів для читання

· ідейно-виховна цінність;

· пізнавальна цінність, науковість їх змісту;

· відповідність віковим особливостям та інтересам учнів.

Групи вправ для навчання читання:

· вправи для формування навичок техніки читання;

· вправи для формування мовленнєвих навичок читання;

· вправи для розвитку вмінь читання.


Навчання письма

Групи вправ для навчання письма:

· вправи для формування навичок техніки письма;

· вправи для формування мовленнєвих навичок письма;

· вправи для розвитку вмінь письма.

Етапи навчання писемного мовлення:

· оволодіння графікою/орфографією (звуко-буквенний аналіз слова, списування за зразком, списування з різними завданнями, групування, складання слів);

· засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування, комбінування їх у мовленні (вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу, на трансформацію мовного зразка, на підстановку, розширення та скорочення, диктанти);

· оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування (відповіді на запитання щодо змісту тексту, складання запитань до тексту, складання плану, переказ за планом, написання листів, діалогів, описів тощо).


Поурочне планування

Алгоритм дій по підготовці до уроку

1. Аналіз матеріалу (прогнозування можливих труднощів, послідовність дій щодо їх подолання)

2. Визначення структури уроку, прийомів і форм роботи

3. Створення природних переходів від однієї частини до іншої

4. Розподіл часу: аудіювання – 40%, говоріння – 30%, читання – 20%, письмо – 10%

5. Продумування та підготовка наочних посібників, роздаткового матеріалу

6. Складання плану-конспекту уроку

Схема плану-конспекту уроку

Тема:

Цілі: практичні

освітні

розвиваючі

виховні

Обладнання уроку:

Схематичний план уроку

Початок уроку

· Організація класу (організаційний момент) – 2 хв.

· Мовленнєва/фонетична зарядка – 3 хв.

Основна частина уроку – 35 хв.

· Подача нового матеріалу

· Тренування у мовленні

· Практика у мовленні

· Систематизація вивченого

· Контроль навичок та вмінь – 5 хв.

Заключна частина уроку

· Підбиття підсумків

· Виставлення оцінок, їх мотивація

· Повідомлення/пояснення домашнього завдання

Хід уроку

(Молодому вчителю доцільно складати розгорнутий план-конспект уроку, в якому має бути розроблений хід уроку іноземною мовою, точні формулювання правил та завдань, зразки виконання вправ).

Вимоги до уроку іноземної мови

· Мовленнєва спрямованість

· Комплексність уроку

· Іноземна мова – мета і зміст навчання

· Висока активність розумово-мовленнєвої діяльності учнів

· Різноманітність форм роботи учнів

· Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності

Кiлькiсть переглядiв: 628

Коментарi

  • Маргарита

    2015-04-05 16:06:05

    Вы такая молодец! Удачи Вам в любимой работе!...

  • Оксана

    2015-01-10 00:00:11

    Дякую за корисні матеріали....

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.